ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี”

สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี”
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://www.m-culture.go.th/surveillance/ewt_news.php?nid=2152&filename=index โดย
สามารถเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 02-2093547 หรือสายด่วนวัฒนธรรม 1765