กิจกรรมคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Peactices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) ระดับภาค

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร  ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม กิจกรรมคัดเลือกรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย(สำหรับผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) ระดับภาค ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10” โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะกรรมการคัดเลือกฯ จากมหาวิทยาราชภัฏอุดรธานี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองคาย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1ซึ่งมีผู้เข้าร่วมคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษาฯ จำนวน 10 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 38 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน ณ โรงแรมเดอะพรรณราย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี