การเสวนาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ,นายองอาจ ศรีปะโค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมรับฟังการเสวนาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เรื่อง “สรุปบทเรียนการลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ โดยนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษากับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้อง บีเค แกรนด์ บอลรูม โรงแรมบีเค เพลส อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ”