การอบรมแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางสาวนิตยา อุ่นท้าว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ. 10 เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมใช้เวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-16 มีคนาคม 2561 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จาก 7 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป.อุดรธานีเขต 1  2. โรงเรียนนาดีโคกกลาง สพป.อุดรธานีเขต 1  3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม.เขต 20 4. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 5. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21 6. โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม อบจ.เลย 7. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารสพม.เขต 19

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด 2. เพื่อให้แกนนำเยาวชนนำทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา สามารถนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานความแตกต่างของบริบทสังคม วัฒนธรรมที่หลากหลายของท้องถิ่น วิทยากรได้รัยความอนุเคราะห์จากอาจารย์สัติยะพันธ์ คชมิตร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

>>More