การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ ดร.ระพีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
เป็นประธานเปิดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี)

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
นายประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผอ.เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดธานี

ว่าที่ร้อยตรี บรรจง มูลตรีแก้ว ผอ.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นายวีระพจน์ ปรีพูล รอง ผอ. เทคนิคอุดรธานี
นายธีรารัตน์ ตันศิลา ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
นางนวลฉวี ภูดิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
กลุ่มที่ 2 ศึกษานิเทศก์ ครู
นายไมยมิตร ป้องวิชัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศธจ.อุดรธานี
นางสาวบังอร ดวงดุษดี ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดอุดรธานี
นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี ศึกษานิเทศก์ ศธจ.อุดรธานี
นายโมกขสิทธิ์ ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครอุดรธานี
นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดร เขต 1
นางธาราวดี อ่อนสำอาง ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง
นายองอาจ วงศ์ภูมี ครู ว.เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
กลุ่มที่ 3 หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ
ผู้แทนแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี อาจารย์ มรภ.อุดรธานี
ดร.กศิพัฎญ์ ทองแกม ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนจากบริษัท สแตนดาร์ดพลัส จำกัด
ผู้แทนจากโรงงาน ไทยมันสำปะหลัง จำกัด

@ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี