การประชุมโครงการ Coaching Teams เขตตรวจราชการที่ 10

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมวางแผนและพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับภาค ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก ดร.ภิญโญ ทองเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา ดร.บุญมี ก่อบุญ ข้าราชการบำนาญ และ ว่าที่ร้อยโท ดร.วิรัตน์ แก้วสุด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.20 เป็นวิทยากร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการฯ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

MORE>>