การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–10.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10
เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายร่วมกับทีมบริหารของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การดำเนินงาน และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย