การประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น “คุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปี 2564”

วันที่ 22 กันยายน 2564  ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบ ดร.ระภีพรรณ  ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “คุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปี 2564” เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ที่สะท้อนถึงผลการบริหารจัดการการศึกษาของแต่ละจังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Webex ซึ่งดำเนินการจัดเวทีเสวนาโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา