การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10​ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญมี ก่อบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนนาแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยาย ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และทีมนักวิจัยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา โดยในการดำเนินงานวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 2) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 3) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1