การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 15 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกันการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Teams มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษา จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ. ดร. พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะ เป็นวิทยากร ในพิธีปิดการประชุม โดย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและให้แนวคิดในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ