การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 8 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566-2570) โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Team ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ วิทยากรได้แก่ ดร.จริญญา สายหยุด จากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และคณะ เป็นวิทยากร