การประชุมสร้างการรับรู้การบริหารการศึกษาในภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ดร.ธรีพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมสร้างการรับรู้การบริหารการศึกษาในภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา (หรือผู้แทน) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 91 คน ได้แก่

1. ศึกษาธิการภาค 10 ,11 ,12 , 13 , 14

2. ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานตอนบน 1 , ตอนบน 2 , ตอนกลาง , ตอบล่าง 1 , ตอนล่าง 2)

3. ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน 1 , ตอนบน 2 , ตอนกลาง , ตอนล่าง 1 , ตอนล่าง 2)

5. ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6. ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ,11 ,12 ,13 ,14

7. ศึกษาธิการจังหวัด (ทุกจังหวัด)

8. ประธานกกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด (ทุกจังหวัด)

9. ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัด (ทุกจังหวัด)

10. บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

โดยมีวิทยากร คือ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน (รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10) ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น) นายวิเชียรโชติ โสอุบล (ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาพประกอบ More>>