การประชุมสร้างการรับรู้การจัดทำคำรับรองฯ 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน วิทยากรได้แก่ อาจารย์อัจฉรา รัตนบุญสิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามกระบวนการ และวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการจัดทำแผน กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป ซึ่งผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการกลุ่มหรือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด, บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน, และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รวมทิ้งสิ้น 65 คน

MORE>>