การประชุมพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาโครงสร้าง สป.ศธ.

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาโครงสร้างและ (ร่าง) หน้าที่และอำนาจ และโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference