การประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ฯ SDGs ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การประชุม วัตถุประสงค์ 1) เพื่อขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพและโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับพื้นที่ 2) เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน สาระสำคัญข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะการดำเนินการในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมฯ จำนวน 100 คน ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด(อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) ประกอบด้วย 1. ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 2. ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3. ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 4. ผู้แทนอาชีวศึกษาจังหวัด 5. ผู้แทนสำนักงาน กศน. จังหวัด 6. ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 8. ผู้แทนแรงงานจังหวัด 9. ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 10. ผู้แทนผู้บริหารสถาบันการศึกษา / โรงเรียน ได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. สังกัด สช. สังกัด อปท. ตชด. 11. ผู้นำชุมชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษานำนักเรียน นักศึกษา มาร่วมประชุม ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 3. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 4. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 5. โรงเรียนเซนต์เมรี่ 6. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ รูปแบบการประชุม เป็นการบรรยายและกิจกรรมกระบวนการกลุ่มแบบ Active Learning วิทยากร ได้รับความร่วมมือจาก ดร ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการประสานงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ

More>>