การประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนบูรณาการฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2561 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธาน การประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนบูรณาการด้านการศึกษา ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562-2564 ณ โรงแรมเจริญธานี จ ขอนแก่น โดยมีนางสาวนิตยา อุ่นท้าว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด วิทยากรได้แก่ ดร.จริญญา สายหยุด จากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท และคณะ จากสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>>More