การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลฯ ตามโครงการ “Coaching Teams”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาในระดับภาค โครงการ “Coaching Teams”  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอะพรรณาราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ บุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10 รวมทั้งสิ้น 50 คน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ได้แก่ ดร.รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์ และ ดร.ไพศาล แน่นอุดร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผอ.ชนานันท์ สุคันธา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ผอ.อรอุมา บวรศักดิ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อาจารย์ทำเพียร ชุมพล จากโรงเรียนเจซีบ้านอินแปง และ ผอ.วุฒิพงษ์ บทมาตย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

More>>