การประชุมทีมบริหาร สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ  และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10