การประชุมทีมบริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธการภาค 10