ศธภ.10 เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาศึกษา ตามบริบทของพื้นที่ของโครงการที่โดดเด่น ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.อ. วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรของกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาศึกษา ตามบริบทของพื้นที่ของโครงการที่โดดเด่น ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2.โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 3.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ 4. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud meetings