การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ

วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ด้วยระบบประชุมออนไลน์ Google Meet โดยวิทยากรจากศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด (อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 12 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 4 เขต และสำนักงาน กศน. 5 จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รวมทั้งสิ้น 70 คน.