การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการฯ(ศธภ.10-14) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการดำเนินการเก็บข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่ออาชีวศึกษาของนักเรียน ม.3, ม.4 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.,สช. อปท. และ ปวช.1 และประชุมสนทนากลุ่ม ของทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโรแมนติค อำเภอเมืองขอนแก่น