การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วย นางสาวน้ำฝน อรรคฮาด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนา ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 กิจกรรมการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ในครั้งนี้