การประชุมคณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาการจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา13.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาการจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 9/2564 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ