การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติฯ

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผ่านสื่อสารออนไลน์ ระบบ ZOOM โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ในครั้งนี้