การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ 7/2564 โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีศึกษาธิการจังหวัดเลยเป็นกรรมการ/เลขานุการ นำเสนอข้อมูล ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย