การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองทุน มทศ.สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร และเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๓ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ระดับภาคการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายนฤชา โฆษาศิวิไลช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค ๑๐ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๐ ทำหน้าที่เลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นายชัยณรงค์ แสงคำ ศึกษาธิการจังหวัดเลย นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ และนางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ โดยที่ประชุมได้เสนอให้นายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม.

More>>