การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1763/2560 และตัวแทนฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

>>More