การประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดประชุมสื่อสาร สร้างการรับรู้ ในยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สู่การปฏิบัติในระดับภาค กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และเพื่อพัฒนาการศึกษา แบบร่วมมือและบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารแลบุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษา และพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด/กศน.อำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รวมทั้งสิ้น 150 คน

More>>