การประชุมการมีส่วนร่วมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะพรรณาราย จังหวัดอุดรธานี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนส่งเสริมการมีส่วนร่วมการต่อต้านการทุจริตในองค์กรของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญด้านการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความร่วมมือเชิงบูรณาการ วิทยากรได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 100 คน

More>>