แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

การตรวจราชการ ปี 2562

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การตรวจราชการ ปี 2562

1 การตรวจราชการกรณีปกติ

2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ

3 การตรวจราชการกรณีพิเศษ

Top