แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ประกาศฯ จัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศฯ จัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินกิจกรรมฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ Innovation for Thai education (IFTE)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มแผนที่นำทางการชับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4Roadmap

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์รถตู้ราชการ หมายเลขทะเบียน นข-7271

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง Video Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ซื้อโทรทัศน์ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ซื้อโต๊ะประชุมจำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ซื้อเก้าอี้ประชุมจำนวน 24 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำผ้าม่านและผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์และจัดทำป้ายกลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถตู้ราชการ ฮง-9127 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนกระจกรถตู้ราชการ ฮง-9127 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกันสาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*****************************************************************************

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

*****************************************************************************

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

*****************************************************************************

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงประสานแผนการตรวจราชการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมโครงการลูกเสือ เนตรนานี จราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*****************************************************************************

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบแช่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ (ภาค 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*****************************************************************************

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม ศลยก.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถตู้ราชการ นข-7271 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

****************************************************************************

1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรลูกเสือ ยุวกาชาดและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรลูกเสือ ยุวกาชาดและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2564 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรลูกเสือ ยุวกาชาดและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563

4. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศุนย์พัฒนาบุคลากรลูกเสือ ยุวกาชาดและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรลูกเสือ ยุวกาชาดและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

****************************************************************************

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อระบายน้ำพีวีซีพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ศธภ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

****************************************************************************

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพัก สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบัานพัก สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพัก สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

5. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพัก สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

7. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพัก สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

9. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ุ

13. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศ

1. (ร่าง) ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

3. (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพัก สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

4. (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

5. (ร่าง) ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6. (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7. (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ุ

8. (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top