แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 19.2560

  3. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  4. พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

  5. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

  6. พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 2547 แก้ไขถึง ฉ.4 พ.ศ. 2562

  7. พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 แก้ไขถึง ฉ.3 พ.ศ.2562

  8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2650

Top